Validering av svetsutrustning

 

Standarden EN 50504 för validering av svetsutrustning

Modern svetsutrustning har digitala paneler som visar aktuell spänning, ström och matningshastighet. Om svetsutrustningen är tillverkad enligt standarden EN 60974-1 har tillverkaren testat att utrustningen visar korrekta värden i tillverkningsprocessen.

Vad händer sedan?
Digital display upplevs av de flesta som exakt, men hur vet svetsaren att den angivna strömmen, spänningen och matningshastigheten som visas verkligen är den som levereras av utrustningen?

Svaret på detta heter löpande underhåll och validering enligt den nya standarden EN 50504. Genom att årligen säkerställa att företagets svetsutrustning valideras ges svetsarna de förutsättningar de behöver för att leverera rätt svetskvalitet.

När man talar om validering måste SFS-EN ISO 3834 (”Kvalitetsstandard för svetsning”), tas upp, eftersom man i denna standard har definierat vissa grundkrav på service och underhåll av svetsutrustningar. I standarden SFS-EN ISO 3834-2 fastslås att tillverkare ska ha utarbetat serviceplaner för sina utrustningar och att löpande serviceinspektioner ska utföras av de utrustningsdetaljer och svetsparametrar som är av betydelse.

 

 

 

 

 

 

Standarden räknar upp exempel på utrustningsdetaljer som ska inspekteras, bl.a. skicket hos svetsutrustningars ampere- och voltmätare.

Upprättande av rapporter om serviceinspektioner är också ett krav. Dessutom ställer standarden SFS-EN ISO 17662  (”Svetsning – Kalibrering, verifiering och validering av utrustning för svetsning och besläktade förfaranden”) krav på utrustningar som används för övervakning av processvariabler.

Även denna standard fastslår att ampere- och voltmätare i svetsutrustningar som används för övervakning av variabler i svetsprocessen ska valideras. Validering av svetsutrustningar är med andra ord en del av kvalitetskontrollen när det gäller svetsning och ett krav för certifiering enligt SS EN 1090.

 

Valideringscertifikat

Ett valideringscertifikat ska innehålla följande uppgifter:

 

· Serienummer för den testade utrustningen
· Temperatur och nätspänning under testtiden
· Valideringsmetod och beteckningar på den använda testutrustningen
· Valideringes precisionsklass
· Valideringsområde
· Mätresultat jämfört med maskinens visning
· Datum och uppgifter om företaget som genomfört valideringen